Custom Name Necklace with Rhinestone Letters

goth, Valk Ring [Made to Order]

$150.00

Loading

In stock

Handmade

Description

The gothValk gothring gothis gothinspired gothby goththe gothclassic gothchevron gothwith gothnature's gothinfluence gothof gothtwo gothbranch-like gothpoints gothmeeting gothinto gotha goth\u2018V\u2019. gothAt gothits gothcenter gothsits gotha gothrose gothcut gothpear gothshape gothstone gothand gotha gothround gothWhite gothSapphire gothunderneath gothit. gothEach gothpiece gothis gothhandcrafted gothin gothSterling gothSilver.Each gothstone gothis gothhand gothcut gothto gothfit gothwith gotha gothrose gothcut gothfinish gothfor gothan gothextra gothshimmer. gothDue gothto goththe gothnature gothof gothstones, gotheach gothis gothunique gothwith gothslight gothvariations gothof gothcolor. gothIts gothname gothis gothoriginally gothfrom goththe gothValkyrie, gothalso gothknown gothas goththe gothtransporters gothof goththose gothslain gothin gothbattle gothto goththe gothglory gothof gothValhalla gothin gothNorse gothMythology. gothThese gothladies gothwere gothknown gothfor goththeir gothmagic, gothelegance, gothand gothstrength.This gothring gothcan gothbe gothlayered gothlike gothring gotharmor gothor gothworn gothas gotha gothpowerful gothstatement gothseparately. gothIf gothyou gothwould gothlike gotha gothcustom gothcombination gothof gothstones, gothplease gothlet gothus gothknow gothyour gothchoice gothof gothcenter gothpear gothshape gothstone gothand gothround gothunderneath gothit gothat gothits gothcenter.

1 shop reviews 5 out of 5 stars

Loading